Com crear una associació Juvenil?

Des del Consell de la Joventut de Xàtiva volem posar a la vostra disposició tota la informació necessària per a crear una associació juvenil i registrar-la en tots aquells llocs en els que és necessari. Ací teniu una petita guia que hem elaborat a partir de la pàgina web del Consell Valencià de la Joventut (CVJ). Esperem que vos siga útil en el moment en el que decidiu fer un pas avant i constituir-vos com a associació. Si la guia vos deixa algun dubte podeu contactar amb nosaltres i vos donarem l’ajuda que necessiteu per a crear la vostra associació.

Una associació juvenil és un element de participació i expressió important que facilita la integració dels i les joves en la societat. És una entitat en la qual un grup de joves amb edats entre els 14 i els 30, poden dur a terme una activitat compartida per a servir a una mateixa fi.

Les entitats juvenils poden tenir tres àmbits d’actuació geogràfica que, segons ha d’indicar-se en els seus estatuts, podrà ser:

 • Local: si només es van a desenvolupar activitats dins del municipi on s’enclavarà l’associació.
 • Autonòmic: si l’àmbit és una comunitat autònoma.
 • Estatal: si es tracta d’associacions les activitats de les quals i objectius van a desenvolupar-se en tot el país.

Per a començar a crear una associació hem de complir les següents requisits:

 • Reunir un mínim de tres persones físiques (entre 14 a 30 anys).
 • Definir la fi de la nostra associació. Una fi comuna, triat voluntàriament i emparat pel Dret i sense ànim de lucre.
 • Celebrar una assemblea constituent en la qual s’acorde constituir l’associació, s’aproven els estatuts i es trie l’òrgan directiu.

A partir d’ací vos expliquen quins son els passos que cal seguir per a constituir legalment la nostra associació:

1. Elaborar els Estatuts de l’Associació (Adjuntem un model base en Word).

Els estatuts són el sistema de regles pel qual es regeix l’organització i el funcionament de l’associació. Hauran de contenir com a mínim:

 • La denominació de l’associació, que haurà de ser idèntica amb l’arreplegada en l’acta fundacional i que no podrà incloure un terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seva pròpia identitat, o sobre la seva classe o naturalesa, en especial per mitjà de l’adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i semblants propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió amb cap altra prèviament inscrita en el registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l’interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, excepte que se sol·licite pel titular o amb el seu consentiment.
 • El domicili i l’àmbit territorial en què haja de realitzar principalment les seues activitats.
 • La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit.
 • Els fins i activitats, descrits de forma precisa.
 • Els requisits i modalitats d’admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, en el seu cas, les classes d’estos. Podran incloure les conseqüències de l’impagament de les quotes pels associats.
 • Els drets i obligacions dels associats i, si és el cas, de cada una de les seues modalitats.
 • Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l’associació.
 • Els òrgans de govern i representació, incloent-hi la seua composició, regles i procediments per a l’elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, forma de  deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els esmentats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d’associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l’orde del dia.
 • El règim d’administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l’exercici associatiu.
 • El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es podrà fer ús.
 • Causes de dissolució i destinació del patrimoni en este supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’associació.

2. Elaborar l’Acta Fundacional o de Constitució (Adjuntem un model en Word)

L’acta ha d’arreplegar la voluntat d’associar-se amb una fi determinada per part de les i els joves que van a constituir l’associació, i haurà d’anar acompanyada de:

 • El nom i cognoms dels promotors/res de l’associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
 • La voluntat dels promotors/res de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, hagen establit i la denominació d’aquella que haurà de coincidir amb la que arreplegue els seus estatuts.
 • Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l’associació. El contingut d’aquells serà l’expressat en l’apartat 3 d’este camp d’informació.
 • Lloc i data d’atorgament de l’acta, i firma dels promotors/res, o dels seus representants en cas que siguen persones jurídiques.
 • La designació dels i les integrants dels òrgans provisionals de govern, aportant una llista dels seus components en un document independent firmat per tots ells en senyal d’acceptació. (Adjuntem un model en Word)

3. Inscriure l’associació en el Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana

Per a açò necessiteu la següent documentació:

 • Instància per al registre. (Adjuntem el formulari en PDF)
 • Dos exemplars de l’acta fundacional acompanyats d’una fotocòpia compulsada dels DNI o passaports de les persones que figuren en aquesta.
 • Dos exemplars originals dels estatuts, signats per qui indiquen els mateixos estatuts o per totes les persones associades fundadores o per qui exercisca la presidència o la secretaria de l’associació.
 • Dos exemplars de la relació de persones que formen part de l’òrgan de govern.

Una vegada es realitze la inscripció en el registre, si tota la documentació estava correcta, vos tornaran aquestos documents segellats, així com un certificat de la inscripció. Vos recomanem guardar-los i realitzar fotocòpies compulsades per tal de realitzar la resta de tràmits. En cas de que hi havera algun error en la documentació vos demanaran que la torneu a enviar realitzant les modificacions que vos demanen.

4. Obtenció del NIF

Una vegada registrada l’associació juvenil deu realitzar una sèrie de tràmits de tipus fiscal, com obtenir el NIF.

El NIF és el codi que, en l’actualitat, identifica a l’associació a efectes econòmics i fiscals, i que ha vingut a substituir el CIF després de la reforma introduïda pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. Per a l’obtenció del NIF de l’associació, és necessari presentar en les oficines d’Hisenda:

En el cas de les associacions que no s’hagen registrat obtindran un NIF provisional fins que s’aporten els estatuts originals inscrits.

 • Model 036. (Adjunt en PDF)
 • Original i fotocòpia de l’acta fundacional, en document públic o privat, que inclourà l’acord de constitució i els estatuts.
 • Certificat de la inscripció en el corresponent Registre (Per a l’assignació del NIF definitiu, s’hauran d’aportar l’acord de constitució i els Estatuts que finalment hagen sigut inscrits en el Registre, doncs s’han pogut realitzar algunes modificacions sobre l’acta fundacional inicialment presentada en la sol·licitud del NIF provisional, degudes a requeriments del mateix Registre per a solucionar defectes en la constitució)
 • Fotocòpia del NIF de la persona que signa la declaració censal, que ha de ser un/a representant de l’associació. (Si és el mateix interessat el que compareix davant l’Administració tributària, no serà precisa l’aportació de fotocòpia del NIF, sempre que autoritze als òrgans de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a efectuar la verificació de les seues dades d’identitat).

5. Obtenció del Certificat digital de representant de l’entitat

Aquest és un pas molt important, ja que la llei obliga a les associacions a relacionar-se amb l’administració de manera telemàtica. Podeu obtenir un certificat digital expedit per la Generalitat valenciana o be un expedit per la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Vos recomanem obtenir aquest últim. El certificat de representant d’entitat no és el mateix que el certificat personal. No obstant això aquest és nominatiu i hairà de ser expedit a nom del president o presidenta de l’associació. Els passos a seguir són els següents:

 • Sol·licitar el certificat digital a través de la pàgina web: https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
 • Acreditar la identitat del representant a una oficina de registre. En el cas de Xàtiva l’oficina de registre és la delegació d’Hisenda. Per a aquest pas cal portar un certificat del registre en el que figure la inscripció de l’entitat i la relació dels membres de la junta directiva. Aquest certificat ha de tindre una validesa de no més de 15 dies. Per tal de realitzar aquest pas cal demanar cita prèvia, amb el NIF de l’entitat, per a “Apoderamientos. Acreditación Certificado digital FNMT.NEO. Representante de Persona Jurídica y de Entidad sin Personalidad Jurídica”.
 • Descarregar el certificat a la web. El certificat te un cost de 14€ més IVA, que s’haurà d’abonar al moment de la descàrrega mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Una vegada descarregat el certificat cal instal·lar-lo a l’ordinador. Us recomanem llegir les instruccions que es donen a la pàgina web bans de sol·licitar el certificat, ja que cal tenir en compte diverses qüestions de configuració de l’ordinador i el navegador.

6. Inscriure l’associació en el cens d’associacions de l’IVAJ

Documentació necessària: (Tota la documentació haurà de ser compulsada)

 • Sol·licitud d’inscripció (S’adjunta model en PDF)
 • Fotocòpia de la resolució d’inscripció de l’entitat en el Registre Autonòmic d’Associacions.
 • Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del president/a o responsable de l’entitat.
 • Fotocòpia dels estatuts de l’entitat visats pel Registre Autonòmic d’Associacions.
 • Còpia de l’acta de Constitució de l’entitat, acompanyada de la composició dels òrgans provisionals de govern.
 • Certificat del secretari de l’entitat acreditatiu de l’actual composició de la Junta Directiva.

7. Inscripció de l’associació al registre municipal

Aquest tràmit és important per tal de poder relacionar-se amb l’Ajuntament, accedir a subvencions, etc. S’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, per la qual cosa haureu de disposar de certificat digital de representant d’entitat. El tràmit concret és “Sol·licitud d’inscripció en el registre municipal d’associacions”.

Cal adjuntar:

 • Estatuts de l’associació
 • Certificat d’inscripció de l’associació al Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana
 • Relació de les persones que ocupen càrrecs directius
 • Pressupost de l’any en curs
 • Programa d’activitats de l’any en curs
 • Certificat, expedit pel secretari de l’associació, amb el número de socis
 • NIF de l’Associació
 • Fitxa de manteniment de tercers

Una vegada hageu realitzat tots aquestos tràmits ja tindreu la vostra entitat completament legalitzada i llesta per a funcionar davant de l’administració.

MODELS PER A DESCARREGAR