El Consell de la Joventut de Xàtiva convoca un any més el concurs de projectes juvenils “Premis 1xCENT”

Un concurs de projectes que pretén donar un impuls i revitalitzar la tasca de les associacions, ajudant-les també a aprendre a redactar projectes que facilitaran la tramitació de subvencions o la participació a altres concursos similars. Les associacions juvenils membre que participen del concurs optaran a un premi de 210€ consistent en l’1% del pressupost del CJX. Els projectes hauran d’estar relacionats amb l’activitat habitual de cada associació i hauran d’acomplir amb les característiques que s’indiquen a les bases del concurs.

L’associacionisme juvenil sempre s’ha caracteritzat per ser actiu i creatiu. En aquest sentit la creativitat de les associacions sempre ha sigut motor per a desenvolupar nous projectes que han fet especial cada entitat i han conformat la seua pròpia identitat.

Les associacions juvenils són riques en l’aspecte anteriorment esmentat, però en moltes ocasions manquen del finançament necessari per a realitzar aquests projectes, sent al cap i a la fi l’aspecte més important per a dur a terme accions de cert nivell i que siguen il·lusionants per als associats, animant així a la realització de nous projectes en el futur.

El Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX) és conscient d’aquesta circumstància, per això, i amb l’objectiu d’animar al teixit associatiu a desenvolupar accions i projectes mitjançant el “Premi 1xCENT del CJX”, un premi que intenta pal·liar la manca de finançament de les associacions per a la realització d’aquests projectes, en el que l’associació que presente el projecte guanyador rebrà per part del CJX una quantitat econòmica consistent en l’1% del pressupost de 2022 tal i com s’indica a l’apartat corresponent de les presents bases.

Podran participar d’aquest concurs totes aquelles associacions membre de ple dret del Consell de la Joventut de Xàtiva, quedant excloses entitats o associacions que no formen part del CJX així com aquells projectes que no s’ajusten a les bases d’aquest concurs o no es presenten en temps i forma.

-Contingut i Objectius dels projectes: Podran ser projectes relacionats amb l’activitat ordinària de les associacions que es presenten, planificats i executats per la pròpia associació i dirigits fonamentalment al públic jove (de 12 a 30 anys), que tinguen una repercussió directa en els seues socis i sòcies o en la societat en general. D’altra banda, els projectes no podran contindre elements que fomenten qualsevol tipus de discriminació, conductes de risc o tipus d’oci associats al consum.

CONSULTA LES BASES DEL CONCURS

Bases “Premi 1% CJX”